Programe naționale de sănătate

SUBPROGRAMUL DE TRANSPLANT DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE DE LA DONATORI NEÎNRUDIŢI

 În cadrul Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice se organizează şi funcţionează U.A.T.M. a Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană – Subprogramul de transplant de celule stem de la donatori neînrudiţi.

Atribuțiile UATM

Atribuţiile unităţilor de asistenţă tehnică şi management ale programelor naţionale de sănătate publică sunt următoarele:

 1. Acordă consultanţă şi asistenţă tehnică unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică;
 2. Planifică, organizează şi coordonează desfăşurarea activităţilor din cadrul programelor de sănătate publică;
 3. Monitorizează activităţile desfăşurate în cadrul programelor naţionale de sănătate publică; elaborează proceduri şi metodologii pentru procesele pe care le desfăşoară;
 4. Asigură managementul fondurilor alocate programelor naţionale de sănătate publică prin:
 5. Estimarea şi fundamentarea anuală a necesarului de fonduri pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică şi transmiterea acestuia către A.N.P.S. până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;
 6. Propunerea repartizării fondurilor alocate pe unităţile de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică;
 7. Verificarea lunară a eligibilităţii cheltuielilor efectuate de unităţile de specialitate care implementează programe/subprogram naţionale de sănătate publică;
 8. Întocmirea şi avizarea situaţiilor centralizate privind cererile de finanţare lunară a programelor naţionale de sănătate publică şi transmiterea acestora A.N.P.S.
 9. comunicarea sumelor aprobate pentru finanţarea lunară a programelor naţionale de sănătate publică către unităţile de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică;
 10. Centralizează trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual execuţia bugetară, pe baza raportărilor efectuate de unităţile de specialitate în condiţiile prezentelor norme tehnice;
 11. Formularea propunerilor cu privire la suplimentarea fondurilor alocate programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică şi înaintarea acestora A.N.P.S.;
 12. Centralizează trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate raportaţi de unităţile de specialitate în condiţiile prezentelor norme tehnice;
 13. Transmit A.N.P.S., trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual, indicatorii prevăzuţi în cadrul programelor naţionale de sănătate şi execuţia bugetară centralizate la nivel naţional, în termen de 45 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea;
 14. Monitorizează consumurile şi stocurile de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale şi altele asemenea raportate de unităţile de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică şi transmit A.N.P.S., trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual situaţii centralizate ale consumurilor şi stocurilor raportate, în termen de 45 de zile după încheierea perioadei după care se face raportarea; situaţiile centralizate vor fi însoţite şi de balanţele de stocuri cantitativ-valorice pe depozite întocmite de unităţile de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică;
 15. Estimează cantităţile de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale şi altele asemenea necesare pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică, pe baza estimărilor realizate de unităţile de specialitate;
 16. Elaborează şi transmit A.N.P.S. rapoarte trimestriale şi anuale cu privire la implementarea programelor naţionale de sănătate publică în termen de 45 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea;
 17. Informează A.N.P.S. asupra problemelor şi disfuncţionalităţilor întâmpinate în implementarea programelor naţionale de sănătate şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora;
 18. Organizează şi administrează la nivel naţional sau regional, după caz, sistemul informaţiilor din domeniul programelor naţionale de sănătate publică;
 19. Formulează propuneri cu privire la strategia programelor naţionale de sănătate publică, de organizare şi desfăşurare a acestora, pe care le înaintează A.N.P.S. până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs pentru anul următor;
 20. Formulează propuneri cu privire la structura programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică, pe care le înaintează A.N.P.S. până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs pentru anul următor.

Activităţi ale RNDVCSH

 1. Crearea şi gestionarea unei baze de date informatice cu potenţialii donatori de celule stem hematopoietice (CSH);
 2. Crearea şi gestionarea unei baze de date informatice cu pacienţii români care au indicaţie de transplant de CSH de la donatori de CSH neînrudiţi;
 3. Căutarea şi identificarea donatorilor de CSH compatibili cu pacienţi din România în baza de date naţională sau în cele ale instituţiilor similare din străinătate cu care RNDVCSH este interconectat;
 4. Recrutarea şi testarea donatorilor de CSH neînrudiţi;
 5. Coordonarea planificării activităţilor de donare de CSH de la donatori neînrudiţi de CSH selectaţi şi a activităţilor de transplant ale pacienţilor cu indicaţie de transplant de CSH de la donator de CSH neînrudit;
 6. Transportul intern şi internaţional al probelor de sânge prelevate de la donatorii de CSH, de la centrele donatorilor de CSH la laboratoarele de testare;
 7. Transportul intern şi internaţional al grefelor de CSH sau al produselor celulare adiţionale (DLI) de la centrele de prelevare ale donatorilor de CSH selectaţi până la centrele de transplant ale pacienţilor cu indicaţie de allotransplant de la donator neînrudit;
 8. Transportul şi cazarea donatorilor neînrudiţi de CSH selecţionaţi din baza de date locală de către centrele de transplant CSH din ţară pentru pacienţi cu indicaţie de allotransplant de la donator neînrudit;
 9. Campanii de promovare naţionale şi activităţi de informare, educare şi comunicare organizate la nivel local.